گواهینامه فنی

گواهینامه راه، مسکن و شهرسازی شرکت رفیع سازه

این گواهینامه نشان می دهد که الزامات مربوط به عملکرد این محصول بر اساس نتایج آزمایش های انجام شده مطابق با الزامات و ضوابط موزد قبول این مرکز، برای دامنه کاربرد درج شده این گواهینامه و گزارش فنی پیوست که جزء لاینفک آن است، ارزیابی و تایید شده است و مسئولیت کنترل و حفظ کیفیت آن به عهده تولید کننده می باشد.

این گواهینامه تا تاریخ 10 / 04 / 1403

فهرست