کاري از شرکت رفیع سازه تولید کننده مقاطع و اتصالات مهار اجزاء غیر سازه ای ( میلگرد بستر، گیره، قلاب، بست رادیکالی، بست تخت، انواع وادارهای فولادی سیاه و گالوانیزه، بست تخت و کلیه اتصالات مهار دیوارهای با ملات آبی و چسب )

مقدمه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻼغ رﺳﻤﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزه اي و اﺟﺮای اﺟﺰای ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه اي ﻣﻌﻤﺎری، ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻣﺤﺎﺳﺐ ﺳﺎزه ﺑﺮ آن ﺷﺪﻧﺪ اﺟﺰاء و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻬﺎر دﯾﻮارﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

از اﯾﻦ رو ﺑﻪ دﻟﯿﻞ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻬﺎﻣﺎت در ﺧﺼﻮص ﻃﺮاﺣﯽ اﻋﻀﺎء و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻬﺎر دﯾﻮارﻫﺎ ، دﻓﺘﺮ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ رﻓﯿﻊ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء داﻧﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺷﺶ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2800 ، ﻧﺸﺮﯾﺎت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﺸﻮر و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮔﺮﻓﺖ. در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﮐﺎرﺑﺮدی و ذﮐﺮ ﻧﮑﺎت آن ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ اﯾﻦ اﺟﺰاء ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

معرفی پروژه

براي طراحی مهار اجزاء غیر سازه اي معماري، پروژه ای با مشخصات جدول 1 در نظر گرفته شده است. محل ساختمان شهر اراك و در داخل شهر در نظر گرفته شده است. پلان و برش ساختمان در شکل 1 آمده است. ارتفاع کلیه طبقات برابر و تعداد طبقات 5 طبقه روی پیلوت فرض شده است.

مشخصات پروژه طراحی و اجزاء غیر سازه ای دیوار

مشخصات پروژه طراحی و اجزاء غیر سازه ای دیوار

 

بارگذاری

بارگذاري سازه براي طراحی اجزاء غیر سازه اي معماري بر اساس مقررات ملی ساختمان و آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله باید صورت پذیرد. هرچند در برخی از منابع دیگر نظیر ضابطه شماره 729 سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور روش ها و فرمول هایی براي محاسبات ارائه شده است.

به هر حال در این پروژه آموزشی به فرمول هاي دیگر جهت آشنایی اشاره می شود ولی از آنجایی ملاك مقررات ملی ساختمان می باشد، محاسبات بر اساس آن انجام می شود.

1-3 بارگذاري زلزله

براي محاسبه بار زلزله از فصل چهارم استاندارد 2800 یا فصل چهارم نشریه 729 استفاده می شود.

 

راﺑﻄﻪ 1 :V    = 0.4apÆ(1+S)MpIp (1 + 2 Z)
pu                  Rpu                                K

راﺑﻄﻪ 2 : Weq = 0.48AI(1 + S)W

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﺎﻻ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ :

A = 0.25

ap = 1

Ip = 1

Rpu = 2.5

 

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﺑﺎﻻ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ :

 


V    = 0.4 ∗ 1 ∗ 0.25 ∗ (1 + 1.75) ∗ (1 + 2 ∗ 19.25) = 0.3117W

pu                         2.5                                       21                        p

Weq = 0.48 ∗ 0.25 ∗ 1 ∗ (1 + 1.75) ∗ W = 0.33Wp

 

ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎر زﻟﺰﻟﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﻮار ﻃﺒﻘﻪ آﺧﺮ ( ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺮم دﯾﻮار ﻃﺒﻘﻪ آﺧﺮ )ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺧﺘﻼف زﯾﺎدي ﺑﯿﻦ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2800و ﻧﺸﺮﯾﻪ 729 ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻼك اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2800 اﺳﺖ.

 

Vpunin  = 0.206Wp Vpunax  = 1.1Wp

Vpu,decign =MAX {0.31Wp, 0.33WP}=0.33WP

 

2-3 ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺎد :

 

ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺎر ﺑﺎد از ﻓﺼﻞ دﻫﻢ ﻣﺒﺤﺚ ﺷﺶ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﯾﺎ ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻧﺸﺮﯾﻪ 729 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

 

پیوست 6 استاندارد 2800
نوشتهٔ پیشین
مزایا و معایب بلوک هبلکس | بلوک سفالی | بلوک لیکا

پست های مرتبط

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست