1. خانه
  2. وادار

بایگانی

بخش بایگانی وب سایت رفیع سازه

طراحی میلگرد بستر

طراحی میلگرد بستر و وادار و وال پست

مقدمه طراحی میلگرد بستر و وادار و وال پست با توجه به ابلاغ رسمی پیوست شش طراحی لرزه ای و اجرای اجزای غیر سازه ای معماری، مهندسان محاسب سازه بر آن شدند اجزاء و اتصالات مهار دیوارها را بر اساس مقررات ملی ساختمان و استانداردهای…
فهرست