1. خانه
  2. پیوست 6 استاندارد 2800

بایگانی

بخش بایگانی وب سایت رفیع سازه

ﻃﺮاﺣﯽ اﺟﺰاء ﻏﯿﺮ ﺳﺎزه ای دﯾﻮار | مطابق پیوست شش استاندارد 2800

کاري از شرکت رفیع سازه تولید کننده مقاطع و اتصالات مهار اجزاء غیر سازه ای ( میلگرد بستر، گیره، قلاب، بست رادیکالی، بست تخت، انواع وادارهای فولادی سیاه و گالوانیزه، بست تخت و کلیه اتصالات مهار دیوارهای با ملات آبی و چسب ) مقدمه ﺑﺎ…

ضوابط میلگرد بستر

میلگردبستر دارای ضوابط بسیار مهمی است که به بخش اصلی و مهم آن در این مقاله اشاره کردیم، هر شرکت تولید کننده ای باید طبق این ضوابط محصول خود را تولید کند.  مقدمه سرزمین بزرگ و پهناور ایران در طول تاریخ خود شاهد وقوع رویدادهای…
فهرست